கிறிஸ்தவர்கள் & கத்தோலிக்கர்கள் – நீங்கள் என்ன பயப்படுகிறீர்கள் Christians & Catholics What you Fear

  • யோபு JOB 3: 25
    25. நான் பயந்த காரியம் எனக்கு நேரிட்டது; நான் அஞ்சினது எனக்கு வந்தது. 
  • Job 3:25
    For the thing I greatly feared has come upon me,
    And what I dreaded has happened to me.
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button