கிறிஸ்தவர்கள் & கத்தோலிக்கர்கள் விசுவாசம் இல்லாதவர்களா? Christians & Catholics – Faithless? Corona

 • 2 தீமோத்தேயு 2:12-1312. அவரோடேகூடப் பாடுகளைச் சகித்தோமானால் அவரோடேகூட ஆளுகையும் செய்வோம்; நாம் அவரை மறுதலித்தால், அவரும் நம்மை மறுதலிப்பார்;

  13. நாம் உண்மையில்லாதவர்களாயிருந்தாலும், அவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார்; அவர் தம்மைத்தாம் மறுதலிக்கமாட்டார்.

   

 • 2 Timothy 2:12-13
  12 If we endure, we will also reign with Him;
  If we deny Him, He will also deny us;

  13 If we are faithless, He remains faithful
  [true to His word and His righteous character],
  for He cannot deny Himself.

Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button