விசுவாசத்தை பெறுதல் Getting Faith – Corona

 • ரோமர் 10:17
  ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும், கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும். 
 • சங்கீதம் 4:4
  நீங்கள் கோபங்கொண்டாலும், பாவஞ்செய்யாதிருங்கள்; உங்கள் படுக்கையிலே உங்கள் இருதயத்தில் பேசிக்கொண்டு அமர்ந்திருங்கள். (சேலா.)

   

 • Romans 10:17
  So faith comes from what is heard, and what is heard comes through the word of Christ.

   

 • Psalm 4:4
  Stand in awe, and sin not: commune with your own heart upon your bed, and be still. Selah.
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button