உங்கள் குழப்பத்திற்கு தெய்வீக தீர்வு GODLY Solution for your confusion

  • யாக்கோபு 3:16
    வைராக்கியமும் விரோதமும் எங்கே உண்டோ, அங்கே கலகமும் சகல துர்ச்செய்கைகளுமுண்டு. 
  • James 3:16
    For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there.
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button