இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தியானியுங்கள் செழிப்படைவீர்கள் Meditate On JESUS CHRIST & Prosper

 • சங்கீதம் 4:4
  நீங்கள் கோபங்கொண்டாலும், பாவஞ்செய்யாதிருங்கள்; உங்கள் படுக்கையிலே உங்கள் இருதயத்தில் பேசிக்கொண்டு அமர்ந்திருங்கள். (சேலா.) 
 • மத்தேயு 6:34
  ஆகையால் நாளைக்காகக் கவலைப்படாதிருங்கள்; நாளையத்தினம் தன்னுடையவைகளுக்காகக் கவலைப்படும். அந்தந்த நாளுக்கு அதினதின் பாடு போதும்.

   

 • யோவான் 14:26
  என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்பப்போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்குப் போதித்து, நான் உங்களுக்குச் சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார்.

   

 • மாற்கு :9:23
  இயேசு அவனை நோக்கி: நீ விசுவாசிக்கக்கூடுமானால் ஆகும், விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்றார்.

   

 • 2 கொரிந்தியர் 10:5
  அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும், தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி, எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படியச் சிறைப்படுத்துகிறவர்களாயிருக்கிறோம்.

   

 • Psalm 4:4
  [with anger or fear], and do not sin;
  Meditate in your heart upon your bed and be still [reflect on your sin and repent of your rebellion]
  Matthew 6:34
  So don’t worry about tomorrow. Each day has enough trouble of its own. Tomorrow will have its own worries.

   

 • John 14:26
  But the [a]Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you.

   

 • Mark 9:23 Amplified Bible (AMP)
  Jesus said to him, “[You say to Me,] ‘If You can?’ All things are possible for the one who believes and trusts [in Me]!”

   

 • 2 Corinthians 10:5
  Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ;
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button