நிலைத்திருப்பதில் ஆசீர்வாதங்கள் – 6 – புதிய திறமைகள் New Skills

  • மத்தேயு 24:13
    முடிவுபரியந்தம் நிலைநிற்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான்.
  • Matthew 24:13
    But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button