இயேசு உங்களை சாத்தானிடமிருந்து பாதுகாக்கிறார் JESUS Protects You from satan

 • ஏசாயா 55:3
  உங்கள் செவியைச் சாய்த்து, என்னிடத்தில் வாருங்கள்: கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமா பிழைக்கும்; தாவீதுக்கு அருளின நிச்சயமான கிருபைகளை உங்களுக்கு நித்திய உடன்படிக்கையாக ஏற்படுத்துவேன். 
 • 2 தெசலோனிக்கேயர் 2:8-9

  8 நீக்கப்படும்போது, அந்த அக்கிரமக்காரன் வெளிப்படுவான்; அவனைக் கர்த்தர் தம்முடைய வாயின் சுவாசத்தினாலே அழித்து, தம்முடைய வருகையின் பிரசன்னத்தினாலே நாசம்பண்ணுவார்.

  9 அந்த அக்கிரமக்காரனுடைய வருகை சாத்தானுடைய செயலின்படி சகல வல்லமையோடும் அடையாளங்களோடும் பொய்யான அற்புதங்களோடும்,

   

 • வெளிப்படுத்தின விசேஷம், 20:1-3

  1 ஒரு தூதன் பாதாளத்தின் திறவுகோலையும் பெரிய சங்கிலியையும் தன் கையிலே பிடித்துக்கொண்டு வானத்திலிருந்திறங்கிவரக்கண்டேன்.

  2 பிசாசென்றும் சாத்தானென்றும் சொல்லப்பட்ட பழைய பாம்பாகிய வலுசர்ப்பத்தை அவன் பிடித்து, அதை ஆயிரம் வருஷமளவுங் கட்டிவைத்து, அந்த ஆயிரம் வருஷம் நிறைவேறும்வரைக்கும் தமது ஜனங்களை மோசம்போக்காதபடிக்கு அதைப் பாதாளத்திலே தள்ளியடைத்து, அதின்மேல் முத்திரைபோட்டான்.

  3 அதற்குப் பின்பு அது கொஞ்சக்காலம் விடுதலையாகவேண்டும்.

   

 • யோவான் 10:10
  திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானேயன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான். நான் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும், அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன்.

   

 • எபேசியர் 4:27
  பிசாசுக்கு இடங்கொடாமலும் இருங்கள்.

   

 • 1 பேதுரு 5:8
  தௌpந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள், விழித்திருங்கள்; ஏனெனில், உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம்போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகைதேடிச் சுற்றித்திரிகிறான்.

   

 • யாக்கோபு 5:16
  நீங்கள் சொஸ்தமடையும்படிக்கு, உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு, ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம்பண்ணுங்கள். நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பெலனுள்ளதாயிருக்கிறது.

   

 • மாற்கு 9:24
  உடனே பிள்ளையின் தகப்பன் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவரே, என் அவிசுவாசம் நீங்கும்படி உதவிசெய்யும் என்று கண்ணீரோடே சத்தமிட்டுச் சொன்னான்,

   

 • யோவான் 14:13
  நீங்கள் என் நாமத்தினாலே எதைக் கேட்பீர்களோ, குமாரனில் பிதா மகிமைப்படும்படியாக, அதைச் செய்வேன்.

   

 • யோவான் 10:18
  ஒருவனும் அதை என்னிடத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளமாட்டான்; நான் அதைக் கொடுக்கிறேன், அதைக் கொடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு, அதை மறுபடியும் எடுத்துக்கொள்ளவும் எனக்கு அதிகாரமுண்டு. இந்தக் கட்டளையை என் பிதாவினிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் என்றார்.

   

 • 2 Thessalonians 2:8-9 Amplified Bible (AMP)

  8 Then the lawless one [the Antichrist] will be revealed and the Lord Jesus will slay him with the breath of His mouth and bring him to an end by the appearance of His coming.

  9 The coming of the [Antichrist, the lawless] one is through the activity of Satan, [attended] with great power [all kinds of counterfeit miracles] and [deceptive] signs and false wonders [all of them lies],

   

 • Revelation 20 : 1-31
  And I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand.
  2 And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,

  3 And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the thousand years should be fulfilled: and after that he must be loosed a little season.

   

 • John 10:10
  The thief(devil) cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.

   

 • Ephesians 4:27
  Neither give place to the devil.

   

 • 1 Peter 5:8
  Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

   

 • James 5:16
  Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may
  be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

   

 • Mark 9:23
  Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.

   

 • John 14:13
  And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.

   

 • John 10:18
  No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.

   

 • 1 Samuel 15:22
  And Samuel said, Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams.
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button