தேவ ஆலோசனையில் பாதுகாப்பு உண்டு There is Safety in the GODLY Counsel of Many

 • நீதிமொழிகள் 11:14
  ஆலோசனையில்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் விழுந்துபோவார்கள்; அநேக ஆலோசனைக்காரர் உண்டானால் சுகம் உண்டாகும். 
 • ரோமர் 8:14
  மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ, அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரராயிருக்கிறார்கள்.

   

 • யாக்கோபு 3:16
  வைராக்கியமும் விரோதமும் எங்கே உண்டோ, அங்கே கலகமும் சகல துர்ச்செய்கைகளுமுண்டு.

   

 • Proverbs 11:14
  Where no counsel is, the people fall: but in the multitude of counsellors there is safety.

   

 • Romans 8:14
  For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God.

   

 • James 3:16
  For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there.
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button