வேலை போய்விடும் என்ற பயங்கள், பணம் பயம் | Retrenchment Fears, Money Fears – Part 1

 • யாக்கோபு 4:7
  ஆகையால், தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களைவிட்டு ஓடிப்போவான். 
 • மாற்கு 16:17
  விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;

   

 • 1 பேதுரு 5:8
  தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள், விழித்திருங்கள்; ஏனெனில், உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம்போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகைதேடிச் சுற்றித்திரிகிறான்.

   

 • யோபு 3:25
  நான் பயந்த காரியம் எனக்குநேரிட்டது; நான் அஞ்சினது எனக்கு வந்தது.

   

 • James 4:7
  Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

   

 • Mark 16:17
  And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

   

 • 1 Peter 5:8
  Be sober, be vigilant; because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour.

   

 • Job 3:25
  For the thing I greatly feared has come upon me, And what I dreaded has happened to me.
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button