ஒரு மனைவிக்கு கணவனின் சரீரத்தின் மீது அதிகாரம் உண்டு | A Wife Has Authority Over Her Husband’s Body

 • 1 கொரிந்தியர் 7:4
  மனைவியானவள் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி; அப்படியே புருஷனும் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, மனைவியே அதற்கு அதிகாரி. 
 • மாற்கு 16:17
  விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;

   

 • 1 Corinthians 7:4
  The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does.

   

 • Mark 16:17
  And these signs will follow those who believe: In My name they will cast out demons; they will speak with new tongues;
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button