பிள்ளைகளுக்கு கற்பித்தல் – அனைத்து பாடங்களும், எப்படி? | Teaching Children – All Subjects, HOW ?

 • ஏசாயா 28:10
  கற்பனையின்மேல் கற்பனையும், கற்பனையின்மேல் கற்பனையும், பிரமாணத்தின்மேல் பிரமாணமும், பிரமாணத்தின்மேல் பிரமாணமும், இங்கே கொஞ்சமும் அங்கே கொஞ்சமுமாம் என்கிறார்கள்.

  நீதிமெழிகள் 22:6
  பிள்ளையானவன் நடக்கவேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து; அவன் முதிர்வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான்.

  Isaiah 28:10
  For precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little:

  Proverbs 22:6
  Train a child in the way he should go, and when he is old he will not turn from it.

Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button