மனைவிகள் – உங்கள் கணவர் போராடும்போது பகுதி-2 | Wives – When Your Husband Is Struggling – Part 2

 • மாற்கு16:17
  விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்; 
 • 1 கொரிந்தியர் 7:4
  மனைவியானவள் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி; அப்படியே புருஷனும் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, மனைவியே அதற்கு அதிகாரி.

   

 • ரோமர் 14:17
  தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்புமல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினாலுண்டாகும் சந்தோஷமுமாயிருக்கிறது.

   

 • 1 யோவான் 5:5
  இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரனென்று விசுவாசிக்கிறவனேயன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார்?

   

 • எரேமியர் 17:9
  எல்லாவற்றைப்பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது, அதை அறியத்தக்கவன் யார்?

   

 • அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 16:31
  அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி,

   

 • யாத்திராகமம் 20:6
  என்னிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, என் கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கோ ஆயிரம் தலைமுறைமட்டும் இரக்கஞ் செய்கிறவராயிருக்கிறேன்.

   

 • Mark 16:17
  And these signs will follow those who believe: In My name they will cast out demons; they will speak with new tongues;

   

 • 1 Corinthians 7:4
  The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does.

   

 • Romans 14:17
  for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.

   

 • 1 John 5:5
  Who is the one who is victorious and overcomes the world? It is the one who believes and recognizes the fact that Jesus is the Son of God.

   

 • Jeremiah 17:9
  “The heart is deceitful above all things, And desperately wicked; Who can know it?

   

 • Acts 16:31
  So they said, “Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household.”

   

 • Exodus 20:6
  but showing graciousness and steadfast lovingkindness to thousands [of generations] of those who love Me and keep My commandments.
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button