விசுவாசித்து – நம்புங்கள் எல்லாவற்றையும் சாத்தியமாக்கும் Faith, Believe To make all things possible

 • 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:17
  இடைவிடாமல் ஜெபம்பண்ணுங்கள். 
 • எபேசியர் 4:26
  நீங்கள் கோபங்கொண்டாலும் பாவஞ்செய்யாதிருங்கள், சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதற்கு முன்னாக உங்கள் எரிச்சல் தணியக்கடவது;

   

 • யோவான் 15:7
  நீங்கள் என்னிலும், என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால், நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வதெதுவோ அது உங்களுக்குச் செய்யப்படும்.

   

 • மத்தேயு 8:6-10

  6. ஆண்டவரே! என் வேலைக்காரன் வீட்டிலே திமிர்வாதமாய்க் கிடந்து கொடிய வேதனைப்படுகிறான் என்று அவரை வேண்டிக்கொண்டான்.

  7. அதற்கு இயேசு: நான் வந்து அவனைச் சொஸ்தமாக்குவேன் என்றார்.

  8. நூற்றுக்கு அதிபதி பிரதியுத்தரமாக: ஆண்டவரே! நீர் என் வீட்டுக்குள் பிரவேசிக்க நான் பாத்திரன் அல்ல; ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லும், அப்பொழுது என் வேலைக்காரன் சொஸ்தமாவான்.

  9. நான் அதிகாரத்துக்குக் கீழ்ப்பட்டிருந்தும், எனக்குக் கீழ்ப்படிகிற சேவகருமுண்டு; நான் ஒருவனைப் போவென்றால் போகிறான், மற்றொருவனை வாவென்றால் வருகிறான், என் வேலைக்காரனை இதைச் செய் என்றால் செய்கிறான் என்றான்.

  10. இயேசு இதைக் கேட்டு ஆச்சரியப்பட்டு, தமக்குப் பின் செல்லுகிறவர்களை நோக்கி: இஸ்ரவேலருக்குள்ளும் நான் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை காணவில்லை என்று, மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

   

 • யோவான் 20:29
  அதற்கு இயேசு: தோமாவே, நீ என்னைக் கண்டதினாலே விசுவாசித்தாய், காணாதிருந்தும் விசுவாசிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்றார்.

   

 • Mark 9:23
  Jesus said to him, “If you can believe, all things are possible to him who believes.”

   

 • Matthew 6:33
  But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.

   

 • Romans 14:17
  for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.

   

 • Mark 9:23 New King James Version (NKJV)
  Jesus said to him, “If you can believe, all things are possible to him who believes.”

   

 • Mark 9:24
  Immediately the father of the child cried out and said with tears, “Lord, I believe; help my unbelief!”

   

 • Psalm 4:4
  Be angry, and do not sin. Meditate within your heart on your bed, and be still. Selah

   

 • John 15:7
  If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you.

   

 • Matthew 8:6-10
  6. “Lord,” he said, “my servant lies at home paralyzed and in terrible suffering.”

  7. Jesus said to him, “I will go and heal him.”

  8. The centurion replied, “Lord, I do not deserve to have you come under my roof. But just say the word, and my servant will be healed.

  9. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, ‘Go,’ and he goes; and that one, ‘Come,’ and he comes. I say to my servant, ‘Do this,’ and he does it.”

  10. When Jesus heard this, he was astonished and said to those following him, “I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith.

   

 • John 20:29
  Then Jesus told him, “Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed.”
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button