கவலையை விடுங்க-3 கிருபையின் தேவன் இவைகள் எல்லாம் செய்து முடிப்பார் Worry Not – 3 GOD Will Do This

 • 1 பேதுரு 5:10
  கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மைத் தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன்தாமே கொஞ்சக்காலம் பாடநுபவிக்கிற உங்களைச் சீர்ப்படுத்தி, ஸ்திரப்படுத்தி, பலப்படுத்தி, நிலைநிறுத்துவாராக; 
 • 1 பேதுரு 5:9
  விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருந்து, அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள்; உலகத்திலுள்ள உங்கள் சகோதரரிடத்திலே அப்படிப்பட்ட பாடுகள் நிறைவேறிவருகிறதென்று அறிந்திருக்கிறீர்களே.

   

 • லூக்கா 6:35
  உங்கள் சத்துருக்களைச் சிநேகியுங்கள், நன்மைசெய்யுங்கள், கைம்மாறுகருதாமல் கடன் கொடுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் பலன் மிகுதியாயிருக்கும், உன்னதமானவருக்கு நீங்கள் பிள்ளைகளாயிருப்பீர்கள், அவர் நன்றியறியாதவர்களுக்கும் துரோகிகளுக்கும் நன்மைசெய்கிறாரே,

   

 • மத்தேயு 5:44
  நான் உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன், உங்கள் சத்துருக்களைச் சிநேகியுங்கள்; உங்களைச் சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள்; உங்களைப் பகைக்கிறவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள்; உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காகவும் உங்களைத் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜெபம் பண்ணுங்கள்.

   

 • 2 கொரிந்தியர் 5:8
  நாம் தைரியமாகவேயிருந்து, இந்தத்தேகத்தை விட்டுக் குடிபோகவும் கர்த்தரிடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிகமாய் விரும்புகிறோம்.

   

 • 1 பேதுரு 4:12
  பிரியமானவர்களே, உங்களைச் சோதிக்கும்படி உங்கள் நடுவில் பற்றியெரிகிற அக்கினியைக்குறித்து ஏதோ புதுமையென்று திகையாமல்,

   

 • 1 Peter 5:10 English Standard Version (ESV)
  And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in CHRIST, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you.

   

 • 1 Peter 5:9 English Standard Version (ESV)
  Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world.

   

 • Luke 6:35 Easy-to-Read Version (ERV)
  “I’m telling you to love your enemies and do good to them. Lend to people without expecting to get anything back. If you do this, you will have a great reward. You will be children of the Most, High GOD. Yes, because GOD is good even to the people who are full of sin and not thankful.

   

 • Matthew 5:43-44
  43. “You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’
  44. But I tell you: Love your enemies and pray for those who persecute you,

   

 • 2 Corinthians 5:8
  We are confident, I say, and would prefer to be away from the body and at home with the Lord.

   

 • 1 Peter 4:12
  Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering, as though something strange were happening to you.
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button