கிறிஸ்தவர்கள் & கத்தோலிக்கர்கள் பயத்தை வெல்லுங்கள் Christians & Catholics – Corona – Overcoming Fear

 • 2 தீமோத்தேயு 1:7
  தேவன் நமக்குப் பயமுள்ள ஆவியைக் கொடாமல், பலமும் அன்பும் தௌpந்த புத்தியுமுள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார்.
 • 2 Timothy 1:7
  For God has not given us a spirit of fear,
  but of power and of love and of a sound mind.
 • மாற்கு 16:17
  விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;
 • Mark 16:17
  And these signs will follow those who believe:
  In My name they will cast out demons; {evil spirits}
  they will speak with new tongues;
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button