அர்த்திரிடிக் – பெண் Arthritic Woman – Corona

 • நீதிமொழிகள் 17:22
  மனமகிழ்ச்சி நல்ல ஒளஷதம்; முறிந்த ஆவியோ எலும்புகளை உலரப்பண்ணும். 
 • மத்தேயு 6:14-15
  14. மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால், உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கும் மன்னிப்பார்.

  15. மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால், உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களையும் மன்னியாதிருப்பார்.

   

 • Proverbs 17:22
  A cheerful heart is a good medicine,
  but a downcast spirit dries up the bones.

   

 • Matthew 6:14-15
  14 For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you;
  15 but if you do not forgive others, neither will your Father forgive your trespasses.
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button