கிறிஸ்தவர்கள் & கத்தோலிக்கர்கள் -உங்கள் முதல் அன்பு Christians & Catholics – Your First Love -Corona

 • வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2:4-5
  4. ஆனாலும், நீ ஆதியில் கொண்டிருந்த அன்பை விட்டாய் என்று உன்பேரில் எனக்குக் குறை உண்டு.
  5. ஆகையால், நீ இன்ன நிலைமையிலிருந்து விழுந்தாயென்பதை நினைத்து, மனந்திரும்பி, ஆதியில் செய்த கிரியைகளைச் செய்வாயாக; இல்லாவிட்டால் நான் சீக்கிரமாய் உன்னிடத்தில் வந்து, நீ மனந்திரும்பாதபட்சத்தில், உன் விளக்குத்தண்டை அதனிடத்தினின் நீக்கிவிடுவேன். 
 • சங்கீதம் 37:4
  கர்த்தரிடத்தில் மனமகிழ்ச்சியாயிரு; அவர் உன் இருதயத்தின் வேண்டுதல்களை உனக்கு அருள்செய்வார்.

   

 • நீதிமொழிகள் 17:22
  மனமகிழ்ச்சி நல்ல ஒளஷதம்; முறிந்த ஆவியோ எலும்புகளை உலரப்பண்ணும்.

   

 • மத்தேயு 6:14-15
  14. மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னித்தால், உங்கள் பரமபிதா உங்களுக்கும் மன்னிப்பார்.
  15. மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால், உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களையும் மன்னியாதிருப்பார்.

   

 • Revelation 2:4-5
  4. Yet I hold this against you: You have forsaken your first love.
  5. Remember the height from which you have fallen! Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place.

   

 • Psalms 37:4
  Delight yourself in the LORD and he will give you the desires of your heart.

   

 • Proverbs 17:22
  A cheerful heart is a good medicine, but a downcast spirit dries up the bones.

   

 • Matthew 6:14-15
  14 For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you;
  15 but if you do not forgive others, neither will your Father forgive your trespasses.
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button