நிலைத்திருப்பதில் ஆசீர்வாதங்கள் -3- மனைவிகளும் ஊரடங்கு சட்டமும் Wives in Lockdown

  • யாக்கோபு 4:7
    ஆகையால், தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களைவிட்டு ஓடிப்போவான். 
  • James 4:7
    Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button