கற்றுக்கொள்ள முடியாத பிள்ளைகளுக்கு இயேசுவின் மூலம் கற்பித்தல் 1 | Teaching Children 1- Through JESUS

 • 1 கொரிந்தியர் 15:33
  மோசம்போகாதிருங்கள்; ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களைக் கெடுக்கும். 
 • பிலிப்பியர் 4:13
  என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு.

   

 • ஏசாயா 28:10
  கற்பனையின்மேல் கற்பனையும், கற்பனையின்மேல் கற்பனையும், பிரமாணத்தின்மேல் பிரமாணமும், பிரமாணத்தின்மேல் பிரமாணமும், இங்கே கொஞ்சமும் அங்கே கொஞ்சமுமாம் என்கிறார்கள்.

   

 • 1 Corinthians 15:33 Amplified Bible (AMP)
  Do not be deceived: “Bad company corrupts good morals.”

   

 • Philippians 4:13
  I can do all things through Christ which strengtheneth me.

   

 • Isaiah 28:10
  For precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button