ஞானம் இல்லாமல் மக்கள் அழிந்து போகிறார்கள் Without Wisdom People Perish

 • ஓசியா 4:6
  என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரமாகிறார்கள்; நீ அறிவை வெறுத்தாய் ஆகையால் நீ என் ஆசாரியனாதபடிக்கு நானும் உன்னை வெறுத்துவிடுவேன்; நீ உன் தேவனுடைய வேதத்தை மறந்தாய், ஆகையால் நானும் உன் பிள்ளைகளை மறந்துவிடுவேன். 
 • யாக்கோப 1:5
  உங்களில் ஒருவன் ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாயிருந்தால், யாவருக்கும் சம்பூரணமாய்க் கொடுக்கிறவரும் ஒருவரையும் கடிந்துகொள்ளாதவருமாகிய தேவனிடத்தில் கேட்கக்கடவன், அப்பொழுது அவனுக்குக் கொடுக்கப்படும்.

   

 • நீதிமொழிகள் 22:7
  ஐசுவரியவான் தரித்திரனை ஆளுகிறான்; கடன் வாங்கினவன் கடன் கொடுத்தவனுக்கு அடிமை.

   

 • எரேமியா 17:5
  மனுஷன்மேல் நம்பிக்கைவைத்து, மாம்சமானதைத் தன் புயபலமாக்கிக்கொண்டு, கர்த்தரை விட்டு விலகுகிற இருதயமுள்ள மனுஷன் சபிக்கப்பட்டவன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

   

 • கலாத்தியர் 6:7
  மோசம்போகாதிருங்கள், தேவன் தம்மைப் பரியாசம்பண்ணவொட்டார்; மனுஷன் எதை விதைக்கிறானோ அதையே அறுப்பான்.

   

 • நீதிமொழிகள் 3:13
  ஞானத்தைக் கண்டடைகிற மனுஷனும், புத்தியைச் சம்பாதிக்கிற மனுஷனும் பாக்கியவான்கள்.

   

 • Hosea 4:6
  My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to Me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children.

   

 • James 1:5
  If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.

   

 • Proverbs 22:7
  The rich rules over the poor, And the borrower is servant to the lender.

   

 • Jeremiah 17:5
  Thus says the Lord: “Cursed is the man who trusts in man And makes flesh his strength, Whose heart departs from the Lord.

   

 • Galatians 6:7
  Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.

   

 • Proverbs 3:13 Amplified Bible
  Happy [blessed, considered fortunate, to be admired] is the man who finds [skillful and godly] wisdom, And the man who gains understanding and insight [learning from God’s word and life’s experiences],
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button