மனைவிகள் – உங்கள் கணவர் போராடும்போது பகுதி -1 | Wives – When Your Husband Is Struggling Part 1

 • மாற்கு 16:17
  விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்; 
 • 1 கொரிந்தியர் 7:4
  மனைவியானவள் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி; அப்படியே புருஷனும் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, மனைவியே அதற்கு அதிகாரி.

   

 • கொலோசெயர் 1:16
  ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது; பரலோகத்திலுள்ளவைகளும்பூலோகத்திலுள்ளவைகளுமாகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும், சிங்காசனங்களானாலும்,கர்த்தத்துவங்களானாலும், துரைத்தனங்களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், சகலமும் அவரைக்கொண்டும் அவருக்கென்றும்சிருஷ்டிக்கப்பட்டது.

   

 • பிலிப்பியர் 2:9-11

  9. ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி,

  10. இயேசுவின் நாமத்தில் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும்படிக்கும்,

  11. பிதாவாகிய அவருக்கு மகிமையாக இயேசுகிறிஸ்து கர்த்தரென்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கைபண்ணும்படிக்கும், எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்குத் தந்தருளினார்.

   

 • யோவான் 3:35
  பிதாவானவர் குமாரனில் அன்பாயிருந்து எல்லாவற்றையும் அவர் கையில் ஒப்புக்கொடுத்திருக்கிறார்.

   

 • எபேசியர் 1:22
  எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தி,

   

 • சங்கீதம் 147:4
  அவர் நட்சத்திரங்களின் இலக்கத்தை எண்ணி, அவைகளுக்கெல்லாம் பேரிட்டு அழைக்கிறார்.

   

 • ஏசாயா 48:13
  என் கரமே பூமியை அஸ்திபாரப்படுத்தி, என் வலதுகை வானங்களை அளவிட்டது; நான் அவைகளுக்குக் கட்டளையிட, அவைகள் அனைத்தும் நிற்கும்.

   

 • Mark 16:17
  And these signs will follow those who believe: In My name they will cast out demons; they will speak with new tongues;

   

 • 1 Corinthians 7:4
  The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does.

   

 • Colossians 1:16
  For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him.

   

 • Philippians 2:9-11
  9. Therefore God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name,

  10. that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth,

  11. and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.

   

 • John 3:35
  The Father loves the Son, and has given all things into His hand.

   

 • Ephesians 1:22
  And He(GOD) put all things under His(JESUS) feet, and gave Him to be head over all things to the church,

   

 • Psalms 147:4
  He counts the number of the stars; He calls them all by name.

   

 • Isaiah 48:13
  Indeed My hand has laid the foundation of the earth, And My right hand has stretched out the heavens; When I call to them, They stand up together.
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button