இடைவிடாமல் ஜெபம் – ஆனால் எப்படி ? Non-stop prayer ???? but How?

 • 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:17
  இடைவிடாமல் ஜெபம்பண்ணுங்கள். 
 • எபேசியர் 4:26
  நீங்கள் கோபங்கொண்டாலும் பாவஞ்செய்யாதிருங்கள், சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதற்கு முன்னாக உங்கள் எரிச்சல் தணியக்கடவது;

   

 • யாக்கோபு 4:1
  உங்களுக்குள்ளே யுத்தங்களும் சண்டைகளும் எதினாலே வருகிறது; உங்கள் அவயவங்களில் போர் செய்கிற இச்சைகளினாலல்லவா?

   

 • 1 Thessalonians 5:17
  Pray without ceasing.

   

 • Ephesians 4:26
  “Be angry, and do not sin”: do not let the sun go down on your wrath,

   

 • James 4:1
  What causes fights and quarrels among you? Don’t they come from your desires that battle within you?
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button