அன்பு – ஆனால் உங்களை வெறுக்காதீர்கள் | Hate Not yourself but Love

 • மத்தேயு6:15
  மனுஷருடைய தப்பிதங்களை நீங்கள் அவர்களுக்கு மன்னியாதிருந்தால், உங்கள் பிதா உங்கள் தப்பிதங்களையும் மன்னியாதிருப்பார். 
 • மாற்கு 12:31
  இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால்: உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுபோல் பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக என்பதே; இவைகளிலும் பெரிய கற்பனை வேறொன்றுமில்லை என்றார்.

   

 • சங்கீதம் 139:14
  நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் உம்மைத் துதிப்பேன்; உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள். அது என் ஆத்துமாவுக்கு நன்றாய்த் தெரியும்.

   

 • சங்கீதம் 68:5
  தம்முடைய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருக்கிற தேவன், திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்குத் தகப்பனும், விதவைகளுக்கு நியாயம் விசாரிக்கிறவருமாயிருக்கிறார்.

   

 • 1 யோவான் 4:19
  அவர் முந்தி நம்மிடத்தில் அன்புகூர்ந்தபடியால் நாமும் அவரிடத்தில் அன்புகூருகிறோம்.

   

 • ரோமர் 5:8
  நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே, தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்கப்பண்ணுகிறார்.

   

 • 2 கொரிந்தியர் 5:20
  ஆனபடியினாலே, தேவனானவர் எங்களைக்கொண்டு புத்திசொல்லுகிறதுபோல, நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாபதிகளாயிருந்து, தேவனோடே ஒப்புரவாகுங்கள் என்று, கிறிஸ்துவினிமித்தம் உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறோம்.

   

 • 1 பேதுரு 2:11
  பிரியமானவர்களே, அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமாயிருக்கிற நீங்கள் ஆத்துமாவுக்கு விரோதமாய்ப் போர்செய்கிற மாம்ச இச்சைகளை விட்டு விலகி,

   

 • பிலிப்பியர் 3:20
  நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்திலிருக்கிறது, அங்கேயிருந்து கர்த்தராயிருக்கிற இயேசுகிறிஸ்து என்னும் இரட்சகர் வர எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறோம்.

   

 • ரோமர் 8:29-30
  29. தம்முடைய குமாரன் அநேக சகோதரருக்குள்ளே முதற்பேறானவராயிருக்கும்பொருட்டு, தேவன் எவர்களை முன்னறிந்தாரோ அவர்களைத் தமது குமாரனுடைய சாயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதற்கு முன்குறித்திருக்கிறார்;

  30. எவர்களை முன்குறித்தாரோ அவர்களை அழைத்துமிருக்கிறார்; எவர்களை அழைத்தாரோ அவர்களை நீதிமான்களாக்கியுமிருக்கிறார்; எவர்களை நீதிமான்களாக்கினாரோ அவர்களை மகிமைப்படுத்தியுமிருக்கிறார்.

   

 • Matthew 6:15 Easy-to-Read Version
  But if you don’t forgive others, then your Father in heaven will not forgive the wrongs you do.

   

 • Mark 12:31 English Standard Version
  The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.”

   

 • Psalms 139:14 English Standard Version
  I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works; my soul knows it very well.

   

 • Psalms 68:5 English Standard Version
  Father of the fatherless and protector of widows is GOD in his holy habitation.

   

 • 1 John 4:19
  We love Him, because He first loved us.

   

 • Romans 5:8 English Standard Version
  but GOD shows His love for us in that while we were still sinners, CHRIST died for us.

   

 • 2 Corinthians 5:20 English Standard Version
  Therefore, we are ambassadors for CHRIST, GOD making his appeal through us. We implore you on behalf of CHRIST, be reconciled to GOD.

   

 • 1 Peter 2:11 Easy-to-Read Version
  Dear friends, you are like visitors and strangers in this world. So I beg you to keep your lives free from the evil things you want to do, those desires that fight against your true selves.

   

 • Philippians 3:20 English Standard Version
  But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord JESUS CHRIST,

   

 • Romans 8:29-30 English Standard Version
  29. For those whom He foreknew He also predestined to be conformed to the image of His SON, in order that he might be the firstborn among many brothers.

  30. And those whom He predestined he also called, and those whom He called He also justified, and those whom He justified He also glorified.

Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button