உங்கள் கடந்த காலம் என்ன என்பது முக்கியமல்ல உங்களை – நேசியுங்கள் | Loving Yourself. Yes Love

 • 2 கொரிந்தியர் 5:17
  இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பழையவைகள் ஒழிந்துபோயின, எல்லாம் புதிதாயின. 
 • ரோமர் 8:1
  ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை.

   

 • யோவான் 15:7
  நீங்கள் என்னிலும், என் வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால், நீங்கள் கேட்டுக்கொள்வதெதுவோ அது உங்களுக்குச் செய்யப்படும்.

   

 • 1 யோவான் 3:8
  பாவஞ்செய்கிறவன் பிசாசினாலுண்டாயிருக்கிறான்; ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதிமுதல் பாவஞ்செய்கிறான், பிசாசினுடைய கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார்.

   

 • லூக்கா 7:47
  ஆதலால் நான் உனக்குச் சொல்லுகிறேன்: இவள் செய்த அநேக பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது; இவள் மிகவும் அன்புகூர்ந்தாளே. எவனுக்குக் கொஞ்சம் மன்னிக்கப்படுகிறதோ, அவன் கொஞ்சமாய் அன்பு கூருவான் என்று சொல்லி;

   

 • மாற்கு 12:31
  இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால்: உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுபோல் பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக என்பதே; இவைகளிலும் பெரிய கற்பனை வேறொன்றுமில்லை என்றார்.

   

 • யோவான் 8:36
  ஆகையால் குமாரன் உங்களை விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள்,

   

 • 2 Corinthians 5:17
  Therefore, if any man be in CHRIST, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.

   

 • Romans 8:1
  There is therefore now no condemnation to them which are in CHRIST JESUS, who walk not after the flesh, but after the Spirit.

   

 • John 15:7 Easy-to-Read Version
  Stay joined together with me, and follow my teachings. If you do this, you can ask for anything you want, and it will be given to you.

   

 • 1 John 3:8 English Standard Version
  Whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil.

   

 • Luke 7:47 English Standard Version
  Therefore, I tell you, her sins which are many, are forgiven—for she loved much. But he who is forgiven little, loves little.”

   

 • Mark 12:31 Easy-to-Read Version
  The second most important command is this: ‘Love your neighbor the same as you love yourself.’ These two commands are the most important.”

   

 • John 8:36
  If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.
Share this:
Contact
contact form

Send Us a Message

directory

Give Us A Call

If you need any help or information please do not hesitate to contact anyone in our Directory Listing or using the simple contact form. Note : Girls will be helped by girls and married women will be helped by married women through the power of JESUS CHRIST.
Right / Button