• அனைத்து தேவைகளும் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன All Needs Settled – Corona

  • மத்தேயு 6:31-34
   31. ஆகையால், என்னத்தை உண்போம், என்னத்தைக் குடிப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள்.32. இவைகளையெல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடித்தேடுகிறார்கள்; இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டியவைகள் என்று உங்கள் பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார்.

   33. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள்; அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படும்.

   34. ஆகையால் நாளைக்காகக் கவலைப்படாதிருங்கள்; நாளையத்தினம் தன்னுடையவைகளுக்காகக் கவலைப்படும். அந்தந்த நாளுக்கு அதினதின் பாடு போதும்.

    

  • பிலிப்பியர் 4:19
   என் தேவன் தம்முடைய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் குறைவையெல்லாங் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையிலே நிறைவாக்குவார்.

    

  • Matthew 6:31-34 New King James Version (NKJV)
   31 “Therefore do not worry, saying, ‘What shall we eat?’ or ‘What shall we drink?’ or ‘What shall we wear?’

   32 For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things.

   33 But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.

   34 Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble.

    

  • Philippians 4:19 Amplified Bible (AMP)
   And my God will liberally supply (fill until full) your every need according to His riches in glory in Christ Jesus.
Comments are closed.