• இடைவிடாமல் ஜெபம் – ஆனால் எப்படி ? Non-stop prayer 🤔 but How?

  • 1 தெசலோனிக்கேயர் 5:17
   இடைவிடாமல் ஜெபம்பண்ணுங்கள். 
  • எபேசியர் 4:26
   நீங்கள் கோபங்கொண்டாலும் பாவஞ்செய்யாதிருங்கள், சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதற்கு முன்னாக உங்கள் எரிச்சல் தணியக்கடவது;

    

  • யாக்கோபு 4:1
   உங்களுக்குள்ளே யுத்தங்களும் சண்டைகளும் எதினாலே வருகிறது; உங்கள் அவயவங்களில் போர் செய்கிற இச்சைகளினாலல்லவா?

    

  • 1 Thessalonians 5:17
   Pray without ceasing.

    

  • Ephesians 4:26
   “Be angry, and do not sin”: do not let the sun go down on your wrath,

    

  • James 4:1
   What causes fights and quarrels among you? Don’t they come from your desires that battle within you?
Comments are closed.