• இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இளைப்பாறுதல் You Can Have Rest in JESUS CHRIST

  • எபிரெயர் 4:9-119. ஆகையால், தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு இளைப்பாறுகிற காலம் இனிவருகிறதாயிருக்கிறது.

   10. ஏனெனில், அவருடைய இளைப்பாறுதலில் பிரவேசித்தவன், தேவன் தம்முடைய கிரியைகளை முடித்து ஓய்ந்ததுபோல, தானும் தன் கிரியைகளை முடித்து ஓய்ந்திருப்பான்.

   11. ஆகையால், அந்தத் திருஷ்டாந்தத்தின்படி, ஒருவனாகிலும் கீழ்ப்படியாமையினாலே விழுந்துபோகாதபடிக்கு, நாம் இந்த இளைப்பாறுதலில் பிரவேசிக்க ஜாக்கிரதையாயிருக்கக்கடவோம்.

    

  • Hebrews 4:9-11

   9 There remaineth therefore a rest to the people of God.

   10 For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his.

   11 Let us labour therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief.

Comments are closed.