• இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி தியானியுங்கள் செழிப்படைவீர்கள் Meditate On JESUS CHRIST & Prosper

  • சங்கீதம் 4:4
   நீங்கள் கோபங்கொண்டாலும், பாவஞ்செய்யாதிருங்கள்; உங்கள் படுக்கையிலே உங்கள் இருதயத்தில் பேசிக்கொண்டு அமர்ந்திருங்கள். (சேலா.) 
  • மத்தேயு 6:34
   ஆகையால் நாளைக்காகக் கவலைப்படாதிருங்கள்; நாளையத்தினம் தன்னுடையவைகளுக்காகக் கவலைப்படும். அந்தந்த நாளுக்கு அதினதின் பாடு போதும்.

    

  • யோவான் 14:26
   என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்பப்போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்குப் போதித்து, நான் உங்களுக்குச் சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார்.

    

  • மாற்கு :9:23
   இயேசு அவனை நோக்கி: நீ விசுவாசிக்கக்கூடுமானால் ஆகும், விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் என்றார்.

    

  • 2 கொரிந்தியர் 10:5
   அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும், தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி, எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படியச் சிறைப்படுத்துகிறவர்களாயிருக்கிறோம்.

    

  • Psalm 4:4
   [with anger or fear], and do not sin;
   Meditate in your heart upon your bed and be still [reflect on your sin and repent of your rebellion] Matthew 6:34
   So don’t worry about tomorrow. Each day has enough trouble of its own. Tomorrow will have its own worries.

    

  • John 14:26
   But the [a]Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you.

    

  • Mark 9:23 Amplified Bible (AMP)
   Jesus said to him, “[You say to Me,] ‘If You can?’ All things are possible for the one who believes and trusts [in Me]!”

    

  • 2 Corinthians 10:5
   Casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ;
Comments are closed.