• உங்களை நேசிப்பது – இது பாவமா? Loving Yourself – is it Sin?

  • மாற்கு 12:30-31
   30. உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும், உன் முழு ஆத்துமாவோடும், உன் முழு மனதோடும், உன் முழுப் பலத்தோடும் அன்புகூருவாயாக என்பதே பிரதான கற்பனை.31. இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால்: உன்னிடத்தில் நீ அன்புகூருவதுபோல் பிறனிடத்திலும் அன்புகூருவாயாக என்பதே; இவைகளிலும் பெரிய கற்பனை வேறொன்றுமில்லை என்றார். 
  • கலாத்தியர் 5:22-23
   22. ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம்,23. சாந்தம், இச்சையடக்கம்; இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை.

    

  • Mark 12:31
   And the second, like it, is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.” 
  • Mark 12:30
   And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength.’ [a]This is the first Commandment. 
  • Galatians 5.22-23
   22. But the fruit of the Spirit [the result of His presence within us] is love [unselfish concern for others], joy, [inner] peace, patience [not the ability to wait, but how we act while waiting], kindness, goodness, faithfulness,
Comments are closed.