• உங்கள் குழப்பத்திற்கு தெய்வீக தீர்வு GODLY Solution for your confusion

    • யாக்கோபு 3:16
      வைராக்கியமும் விரோதமும் எங்கே உண்டோ, அங்கே கலகமும் சகல துர்ச்செய்கைகளுமுண்டு. 
    • James 3:16
      For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there.
Comments are closed.