• ஊரடங்கு சட்டத்திற்கு பிறகு ஆபத்து After MCO Dangers

  • ரோமர் 8:1
   ஆனபடியால், கிறிஸ்து இயேசுவுக்குட்பட்டவர்களாயிருந்து, மாம்சத்தின்படி நடவாமல் ஆவியின்படியே நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கினைத்தீர்ப்பில்லை. 
  • 1 கொரிந்தியர் 15:33
   மோசம்போகாதிருங்கள்; ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களைக் கெடுக்கும்.

    

  • யோவான் 14 :26
   என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்பப்போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளனே எல்லாவற்றையும் உங்களுக்குப் போதித்து, நான் உங்களுக்குச் சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார்.

    

  • மத்தேயு 7:13
   13. இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியுங்கள்; கேட்டுக்குப் போகிற வாசல் விரிவும், வழி விசாலமுமாயிருக்கிறது; அதின் வழியாய்ப் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர்.

   14. ஜீவனுக்குப் போகிற வாசல் இடுக்கமும், வழி நெருக்கமுமாயிருக்கிறது; அதைக் கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர்.

    

  • எபேசியர் 6:13
   ஆகையால், தீங்குநாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும், சகலத்தையும் செய்துமுடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணியுள்ளவர்களாகும்படிக்கு, தேவனுடைய சர்வாயுதவர்க்கத்தையும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.

    

  • Romans 8:1
   There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.

    

  • 1 Corinthians 15:33
   Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”

    

  • John 14:26
   But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you.

    

  • Matthew 7:13-14
   13. “Enter by the narrow gate; for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it.

   14. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it.

    

  • Ephesians 6:13
   Therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Comments are closed.