• எப்படி சகித்துக்கொண்டு ஆசீர்வாதம் -1- பெற்று மற்றவர்களுடன் வாழ்வது Blessed by Enduring Others -1

  • எபேசியர் 4 :22-2322. அந்தப்படி, முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம்போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டுப்போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்துபோட்டு,

   23. உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி,

    

  • Ephesians 4:22-23

   22 that you put off, concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts,

   23 and be renewed in the spirit of your mind,

Comments are closed.