• எல்லாம் புதியதாகிவிட்டன. ஆனால் புதியது என்ன? All things have become new. But What Has Become New?

  • 2 கொரிந்தியர் 5:16-1816. ஆகையால், இதுமுதற்கொண்டு, நாங்கள் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறியோம்; நாங்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும், இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியோம்.

   17. இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பழையவைகள் ஒழிந்துபோயின, எல்லாம் புதிதாயின.

   18. இவையெல்லாம் தேவனாலே உண்டாயிருக்கிறது; அவர் இயேசுகிறிஸ்துவைக்கொண்டு நம்மைத் தம்மோடே ஒப்புரவாக்கி, ஒப்புரவாக்குதலின் ஊழியத்தை எங்களுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தார்.

   2 Corinthians 5:16-18 New Revised Standard Version Catholic Edition (NRSVCE)
   16 From now on, therefore, we regard no one from a human point of view;[a] even though we once knew Christ from a human point of view,[b] we know him no longer in that way.

   17 So if anyone is in Christ, there is a new creation: everything old has passed away; see, everything has become new!

   18 All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and has given us the ministry of reconciliation;

    

  • 2 Corinthians 5:16-18
   16 Wherefore henceforth know we no man after the flesh: yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more.

   17 Therefore if any man be in Christ, he is a new creature: old things are passed away; behold, all things are become new.

   18 And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation;

    

  • 2 Corinthians 5:16-18 Amplified Bible (AMP)
   16 So from now on we regard no one from a human point of view [according to worldly standards and values]. Though we have known Christ from a human point of view, now we no longer know Him in this way.

   17 Therefore if anyone is in Christ [that is, grafted in, joined to Him by faith in Him as Savior], he is a new creature [reborn and renewed by the Holy Spirit]; the old things [the previous moral and spiritual condition] have passed away. Behold, new things have come [because spiritual awakening brings a new life].

   18 But all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ [making us acceptable to Him] and gave us the ministry of reconciliation [so that by our example we might bring others to Him],

Comments are closed.