• ஒரு மனைவிக்கு கணவனின் சரீரத்தின் மீது அதிகாரம் உண்டு | A Wife Has Authority Over Her Husband’s Body

  • 1 கொரிந்தியர் 7:4
   மனைவியானவள் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி; அப்படியே புருஷனும் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, மனைவியே அதற்கு அதிகாரி. 
  • மாற்கு 16:17
   விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;

    

  • 1 Corinthians 7:4
   The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does.

    

  • Mark 16:17
   And these signs will follow those who believe: In My name they will cast out demons; they will speak with new tongues;
Comments are closed.