• கற்றுக்கொள்ள முடியாத பிள்ளைகளுக்கு இயேசுவின் மூலம் கற்பித்தல் 1 | Teaching Children 1- Through JESUS

  • 1 கொரிந்தியர் 15:33
   மோசம்போகாதிருங்கள்; ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களைக் கெடுக்கும். 
  • பிலிப்பியர் 4:13
   என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு.

    

  • ஏசாயா 28:10
   கற்பனையின்மேல் கற்பனையும், கற்பனையின்மேல் கற்பனையும், பிரமாணத்தின்மேல் பிரமாணமும், பிரமாணத்தின்மேல் பிரமாணமும், இங்கே கொஞ்சமும் அங்கே கொஞ்சமுமாம் என்கிறார்கள்.

    

  • 1 Corinthians 15:33 Amplified Bible (AMP)
   Do not be deceived: “Bad company corrupts good morals.”

    

  • Philippians 4:13
   I can do all things through Christ which strengtheneth me.

    

  • Isaiah 28:10
   For precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little:
Comments are closed.