• கிறிஸ்தவர்கள் & கத்தோலிக்கர்கள் – நீங்கள் என்ன பயப்படுகிறீர்கள் Christians & Catholics What you Fear

  • யோபு JOB 3: 25
   25. நான் பயந்த காரியம் எனக்கு நேரிட்டது; நான் அஞ்சினது எனக்கு வந்தது. 
  • Job 3:25
   For the thing I greatly feared has come upon me,
   And what I dreaded has happened to me.
Comments are closed.