• கிறிஸ்தவர்கள் & கத்தோலிக்கர்கள் விசுவாசம் இல்லாதவர்களா? Christians & Catholics – Faithless? Corona

  • 2 தீமோத்தேயு 2:12-1312. அவரோடேகூடப் பாடுகளைச் சகித்தோமானால் அவரோடேகூட ஆளுகையும் செய்வோம்; நாம் அவரை மறுதலித்தால், அவரும் நம்மை மறுதலிப்பார்;

   13. நாம் உண்மையில்லாதவர்களாயிருந்தாலும், அவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார்; அவர் தம்மைத்தாம் மறுதலிக்கமாட்டார்.

    

  • 2 Timothy 2:12-13
   12 If we endure, we will also reign with Him;
   If we deny Him, He will also deny us;

   13 If we are faithless, He remains faithful
   [true to His word and His righteous character],
   for He cannot deny Himself.

Comments are closed.