• கிறிஸ்தவர்கள் & கத்தோலிக்கர்கள் பயத்தை வெல்லுங்கள் Christians & Catholics – Corona – Overcoming Fear

  • 2 தீமோத்தேயு 1:7
   தேவன் நமக்குப் பயமுள்ள ஆவியைக் கொடாமல், பலமும் அன்பும் தௌpந்த புத்தியுமுள்ள ஆவியையே கொடுத்திருக்கிறார்.
  • 2 Timothy 1:7
   For God has not given us a spirit of fear,
   but of power and of love and of a sound mind.
  • மாற்கு 16:17
   விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;
  • Mark 16:17
   And these signs will follow those who believe:
   In My name they will cast out demons; {evil spirits}
   they will speak with new tongues;
Comments are closed.