• தேவனிடத்தில் இருந்துஆசீர்வாதங்களைப் பெற தாழ்மையுடன் இருங்கள் To Get Blessings From GOD Be Humble

  • சங்கீதம் 51:17
   தேவனுக்கேற்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான்; தேவனே, நொறுங்குண்டதும் நருங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கணியீர். 
  • யாக்கோபு, 4:6
   அவர் அதிகமான கிருபையை அளிக்கிறாரே. ஆதலால் தேவன் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறாரென்று சொல்லியிருக்கிறது.

    

  • 1 பேதுரு 5:5-6

   5. அந்தப்படி, இளைஞரே, மூப்பருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். நீங்களெல்லாரும் ஒருவருக்கொருவர் கீழ்ப்படிந்து, மனத்தாழ்மையை அணிந்துகொள்ளுங்கள்; பெருமையுள்ளவர்களுக்குத் தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருபை அளிக்கிறார்.

   6. ஆகையால், ஏற்றகாலத்திலே தேவன் உங்களை உயர்த்தும்படிக்கு, அவருடைய பலத்த கைக்குள் அடங்கியிருங்கள்.

    

  • வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5:5-6

   5. அப்பொழுது மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி: நீ அழவேண்டாம்; இதோ, யூதா கோத்திரத்துச் சிங்கமும் தாவீதின் வேருமானவர் புஸ்தகத்தைத் திறக்கவும் அதின் ஏழு முத்திரைகளையும் உடைக்கவும் ஜெயங்கொண்டிருக்கிறார் என்றான்.

   6. அப்பொழுது, இதோ, அடிக்கப்பட்டவண்ணமாயிருக்கிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி சிங்காசனத்திற்கும், நான்கு ஜீவன்களுக்கும், மூப்பர்களுக்கும் மத்தியிலே நிற்கக்கண்டேன்; அது ஏழு கொம்புகளையும் ஏழு கண்களையும் உடையதாயிருந்தது; அந்தக்கண்கள் பூமியெங்கும் அனுப்பப்படுகிற தேவனுடைய ஏழு ஆவிகளேயாம்.

    

  • Psalm 51:16-17 Easy-to-Read Version (ERV)
   16 You don’t really want sacrifices,
   or I would give them to you.
   17 The sacrifice that God wants is a humble spirit.
   God, you will not turn away someone who comes with a humble heart and is willing to obey you.

    

  • 1 Peter 5:5-6
   Submit to God, Resist the Devil
   5 Likewise you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another, and be clothed with humility, for

   “God resists the proud,
   But gives grace to the humble.”

   6 Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time,

    

  • James 4:6
   But He gives more grace. Therefore He says:

   “God resists the proud,
   But gives grace to the humble.”

Comments are closed.