• நிறைவான வாழ்க்கை – ஏன் ஆண்டவரே ? கேட்க வேண்டாம் | Abundant Life – Never Ask Why Lord?

  • யாக்கோபு 1:17
   நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்துண்டாகி, சோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கிவருகிறது; அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிழலுமில்லை. 
  • பிலிப்பியர் 4:13
   என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு.

    

  • நீதிமொழிகள் 23:7
   அவன் இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ, அப்படியே அவன் இருக்கிறான்; புசியும், பானம்பண்ணும் என்று அவன் உன்னோடே சொன்னாலும், அவன் இருதயம் உன்னோடே இராது.

    

  • சங்கீதம், 4:4
   நீங்கள் கோபங்கொண்டாலும், பாவஞ்செய்யாதிருங்கள்; உங்கள் படுக்கையிலே உங்கள் இருதயத்தில் பேசிக்கொண்டு அமர்ந்திருங்கள்.

    

  • James 1:17 Easy-to-Read Version
   Everything good comes from God. Every perfect gift is from Him. These good gifts come down from the Father who made all the lights in the sky. But God never changes like the shadows from those lights. He is always the same.

    

  • Philippians 4:13
   I can do all things through CHRIST which strengtheneth me.

    

  • Proverbs 23:7
   For as he thinketh in his heart, so is he: Eat and drink, saith he to thee; but his heart is not with thee.

    

  • Psalm 4:4 English Standard Version
   Be angry, and do not sin; ponder in your own hearts on your beds, and be silent. Selah
Comments are closed.