• நிலைத்திருப்பதில் ஆசீர்வாதங்கள் -3- மனைவிகளும் ஊரடங்கு சட்டமும் Wives in Lockdown

    • யாக்கோபு 4:7
      ஆகையால், தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களைவிட்டு ஓடிப்போவான். 
    • James 4:7
      Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Comments are closed.