• நிலைத்திருப்பதில் ஆசீர்வாதங்கள் – 5 – ஊரடங்கு சட்டத்திற்கு பிறகு After MCO

  • எபிரெயர் 13:5
   நீங்கள் பண ஆசையில்லாதவர்களாய் நடந்து, உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்று எண்ணுங்கள்; நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே.
  • பிலிப்பியர் 4:13
   என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு. 
  • Hebrews 13:5
   Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.” 
  • Philippians 4:13
   I can do all things through Christ which strengtheneth me.
Comments are closed.