• நிலைத்திருப்பதில் ஆசீர்வாதங்கள் – 6 – புதிய திறமைகள் New Skills

    • மத்தேயு 24:13
      முடிவுபரியந்தம் நிலைநிற்பவனே இரட்சிக்கப்படுவான்.
    • Matthew 24:13
      But he that shall endure unto the end, the same shall be saved.
Comments are closed.