• பண பயம் – மனநிறைவுடன் தேவபக்தி பெரும் லாபம் Money Fears – Godliness with Contentment is Great Gain

  • 1 தீமோத்தேயு 6:7
   போதுமென்கிற மனதுடனே கூடிய தேவபக்தியே மிகுந்த ஆதாயம்.
  • கொலோசெயர் 1:16
   ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது; பரலோகத்திலுள்ளவைகளும்பூலோகத்திலுள்ளவைகளுமாகிய காணப்படுகிறவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும், சிங்காசனங்களானாலும்,கர்த்தத்துவங்களானாலும், துரைத்தனங்களானாலும், அதிகாரங்களானாலும், சகலமும் அவரைக்கொண்டும் அவருக்கென்றும்சிருஷ்டிக்கப்பட்டது.
  • மத்தேயு 6:33
   முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள்; அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் கொடுக்கப்படும்.
  • 1 Timothy 6.6
   Now godliness with contentment is great gain.
  • Colossians 1.16
   16 For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him.
  • Matthew 6.33
   But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you.
Comments are closed.