• பிள்ளைகளுக்கு கற்பித்தல் – அனைத்து பாடங்களும், எப்படி? | Teaching Children – All Subjects, HOW ?

  • ஏசாயா 28:10
   கற்பனையின்மேல் கற்பனையும், கற்பனையின்மேல் கற்பனையும், பிரமாணத்தின்மேல் பிரமாணமும், பிரமாணத்தின்மேல் பிரமாணமும், இங்கே கொஞ்சமும் அங்கே கொஞ்சமுமாம் என்கிறார்கள்.

   நீதிமெழிகள் 22:6
   பிள்ளையானவன் நடக்கவேண்டிய வழியிலே அவனை நடத்து; அவன் முதிர்வயதிலும் அதை விடாதிருப்பான்.

   Isaiah 28:10
   For precept must be upon precept, precept upon precept; line upon line, line upon line; here a little, and there a little:

   Proverbs 22:6
   Train a child in the way he should go, and when he is old he will not turn from it.

Comments are closed.