• மனைவிகள் – உங்கள் கணவர் போராடும்போது பகுதி-2 | Wives – When Your Husband Is Struggling – Part 2

  • மாற்கு16:17
   விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்; 
  • 1 கொரிந்தியர் 7:4
   மனைவியானவள் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, புருஷனே அதற்கு அதிகாரி; அப்படியே புருஷனும் தன் சுயசரீரத்திற்கு அதிகாரியல்ல, மனைவியே அதற்கு அதிகாரி.

    

  • ரோமர் 14:17
   தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்புமல்ல, அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினாலுண்டாகும் சந்தோஷமுமாயிருக்கிறது.

    

  • 1 யோவான் 5:5
   இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரனென்று விசுவாசிக்கிறவனேயன்றி உலகத்தை ஜெயிக்கிறவன் யார்?

    

  • எரேமியர் 17:9
   எல்லாவற்றைப்பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாயிருக்கிறது, அதை அறியத்தக்கவன் யார்?

    

  • அப்போஸ்தலருடைய நடபடிகள் 16:31
   அதற்கு அவர்கள்: கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் இரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று சொல்லி,

    

  • யாத்திராகமம் 20:6
   என்னிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, என் கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கோ ஆயிரம் தலைமுறைமட்டும் இரக்கஞ் செய்கிறவராயிருக்கிறேன்.

    

  • Mark 16:17
   And these signs will follow those who believe: In My name they will cast out demons; they will speak with new tongues;

    

  • 1 Corinthians 7:4
   The wife does not have authority over her own body, but the husband does. And likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does.

    

  • Romans 14:17
   for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit.

    

  • 1 John 5:5
   Who is the one who is victorious and overcomes the world? It is the one who believes and recognizes the fact that Jesus is the Son of God.

    

  • Jeremiah 17:9
   “The heart is deceitful above all things, And desperately wicked; Who can know it?

    

  • Acts 16:31
   So they said, “Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household.”

    

  • Exodus 20:6
   but showing graciousness and steadfast lovingkindness to thousands [of generations] of those who love Me and keep My commandments.
Comments are closed.