• விசுவாசத்தை பெறுதல் Getting Faith – Corona

  • ரோமர் 10:17
   ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வியினாலே வரும், கேள்வி தேவனுடைய வசனத்தினாலே வரும். 
  • சங்கீதம் 4:4
   நீங்கள் கோபங்கொண்டாலும், பாவஞ்செய்யாதிருங்கள்; உங்கள் படுக்கையிலே உங்கள் இருதயத்தில் பேசிக்கொண்டு அமர்ந்திருங்கள். (சேலா.)

    

  • Romans 10:17
   So faith comes from what is heard, and what is heard comes through the word of Christ.

    

  • Psalm 4:4
   Stand in awe, and sin not: commune with your own heart upon your bed, and be still. Selah.
Comments are closed.