• வேலை போய்விடும் என்ற பயங்கள், பணம் பயம் | Retrenchment Fears, Money Fears – Part 1

  • யாக்கோபு 4:7
   ஆகையால், தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களைவிட்டு ஓடிப்போவான். 
  • மாற்கு 16:17
   விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்களாவன: என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துவார்கள். நவமான பாஷைகளைப் பேசுவார்கள்;

    

  • 1 பேதுரு 5:8
   தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள், விழித்திருங்கள்; ஏனெனில், உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம்போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகைதேடிச் சுற்றித்திரிகிறான்.

    

  • யோபு 3:25
   நான் பயந்த காரியம் எனக்குநேரிட்டது; நான் அஞ்சினது எனக்கு வந்தது.

    

  • James 4:7
   Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.

    

  • Mark 16:17
   And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;

    

  • 1 Peter 5:8
   Be sober, be vigilant; because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour.

    

  • Job 3:25
   For the thing I greatly feared has come upon me, And what I dreaded has happened to me.
Comments are closed.