• 5 பயம் – வீணானவையில் இருந்து மனந்திரும்புங்கள் Money Fear Part 5 – Repent & STOP Wastages

  • எபிரெயர் 13:5
   நீங்கள் பண ஆசையில்லாதவர்களாய் நடந்து, உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதுமென்று எண்ணுங்கள்; நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறாரே.
  • 2 தீமோத்தேயு 2:13
   நாம் உண்மையில்லாதவர்களாயிருந்தாலும், அவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார்; அவர் தம்மைத்தாம் மறுதலிக்கமாட்டார். 
  • மாற்கு 11:24
   ஆதலால், நீங்கள் நின்று ஜெபம்பண்ணும்போது எவைகளை கேட்டுக்கொள்வீர்களோ, அவைகளைப் பெற்றுகொள்வோம் என்று விசுவாசியுங்கள், அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறேன். 
  • யாக்கோபு 4:4
   விபசாரரே, விபசாரிகளே, உலக சிநேகம் தேவனுக்கு விரோதமான பகையென்று அறியீர்களா? ஆகையால் உலகத்துக்குச் சிநேகிதனாயிருக்க விரும்புகிறவன் தேவனுக்குப் பகைஞனாகிறான். 
  • 1 யோவான் 2:15
   உலகத்திலும் உலகத்திலுள்ளவைகளிலும் அன்புகூராதிருங்கள்; ஒருவன் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை. 
  • 1 யோவான் 1:9
   நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால், பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மைச் சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார். 
  • Hebrews 13:5
   Let your conduct be without covetousness; be content with such things as you have. For He Himself has said, “I will never leave you nor forsake you.” 
  • 2 Timothy 2:13
   If we are faithless, He remains faithful; He cannot deny Himself. 
  • Mark 11:24
   Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. 
  • James 4:4
   Adulterers and adulteresses! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. 
  • 1 John 2:15
   Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 
  • 1 John 1:9
   If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
Comments are closed.