• ព្រះទ្រង់គឺជាវិញ្ញាណ។ / GOD is Spirit

  ព្រះទ្រង់គឺជាវិញ្ញាណ។.

  ពួកទេវតារបស់ព្រះគឺជាវិញ្ញាណដែលព្រះបានបង្កើត។
  ពួកទេវតាដែលបានធ្លាក់ចុះមកផែនដីគឺជាវិញ្ញាណដែលព្រះបានបង្កើត។
  សាតាំងគឺជាវិញ្ញាណដែលព្រះបានបង្កើត។ អារក្សគឺជាវិញ្ញាណដែលព្រះបានបង្កើត។
  អ្នកគឺជាវិញ្ញាណដែលព្រះបានបង្កើត។ ខ្ញុំក៏ជាវិញ្ញាណដែលព្រះបានបង្កើត។

  ជំងឺនិងបញ្ហាទាំងអស់ចាប់ផ្តើមចេញពីក្នុងវិញ្ញាណមក។
  ដូច្នេះហើយដំណោះស្រាយទាំងអស់ចំពោះបញ្ហារូបរាងកាយតាមពិតមាននៅក្នុងវិញ្ញាណ។

  សម្រាប់ដំណោះស្រាយពិតប្រាកដគឺ យើងត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាខាងវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណោះ
  ទើបយើងអាចមានដំណោះស្រាយសម្រាប់រូបរាងកាយជាអចិន្រ្តៃយ៍រហូតតទៅ។

   —

  GOD is Spirit.

  God’s Angels are Spirit Beings. Fallen angels are spirit beings.
  Satan is a Spirit Being. Demons are spirit beings.
  You are a Spirit Being. I am a Spirit Being.

  All Illnesses and Problems start in the Spiritual Realm.

  All Solutions To Physical Problems therefore,
  Actually Exist In The Spiritual Realm.

  For Real Solutions therefore We Must address Spiritual Issues Only. then can we have Permanent solutions in the Physical Realm

Comments are closed.